Soalan Lazim

Kami menyediakan dua format pangkalan data yang berbeza (CSV dan BIN).

Format pangkalan data pertama dikenali sebagai Comma Separated Values ​​(CSV). Ini adalah fail teks dan semua bidang dipisahkan dengan koma dengan petikan berganda di setiap bidang. Setiap baris individu adalah rekod pangkalan data.

Format pangkalan data kedua dikenali sebagai Binary (BIN). Ia adalah fail binari dengan maklumat pangkalan data. Pembangun mengakses fail BIN menggunakan IP2Location API yang tersedia dalam pelbagai bahasa.

Anda boleh mengautomasikan pangkalan data IP2Location LITE menggunakan klien muat turun atau aplikasi HTTP biasa seperti wget atau curl. Kami mengemas kini pangkalan data IP2Location pada hari pertama bulan kalendar. Sila muat turun pangkalan data sebulan sekali pada hari rawak dari minggu pertama bulan kalendar untuk mengelakkan kesesakan rangkaian. Kami akan mematikan mana-mana akaun LITE jika perkongsian akaun atau muat turun besar-besaran dikesan.

./download.pl -package DB11LITE -token DOWNLOAD_TOKEN

Package Code Description
DB11LITE IP2Location LITE DB11 - IPV4 - CSV
DB11LITEBIN IP2Location LITE DB11 - IPV4 - BIN
DB11LITEIPV6 IP2Location LITE DB11 - IPV6 - CSV
DB11LITEBINIPV6 IP2Location LITE DB11 - IPV6 - BIN

Alamat IP (IPV4) dibahagikan kepada 4 sub-blok. Setiap sub-blok mempunyai nombor bobot yang berbeza masing-masing dikuasakan oleh 256. Nombor IP digunakan dalam pangkalan data kerana lebih efisien untuk mencari antara berbagai nombor dalam pangkalan data.

Nombor IP Permulaan dan Nombor IP Akhir dikira berdasarkan formula berikut:

IP Number = 16777216*w + 65536*x + 256*y + z   (1)

where

IP Address = w.x.y.z


For example, if the IP address is "202.186.13.4", then its IP Number will be "3401190660", based on the formula (1).

IP Address = 202.186.13.4

So, w = 202, x = 186, y = 13 and z = 4

IP Number	= 16777216*202 + 65536*186 + 256*13 + 4
			= 3388997632 + 12189696 + 3328 + 4
			= 3401190660

Contoh Kod dalam Bahasa Pengaturcaraan yang berbeza

Function Dot2LongIP (ByVal DottedIP)
	Dim i, pos
	Dim PrevPos, num

	If DottedIP = "" Then
		Dot2LongIP = 0
	Else
		For i = 1 To 4
			pos = InStr(PrevPos + 1, DottedIP, ".", 1)

			If i = 4 Then
				pos = Len(DottedIP) + 1
			End If

			num = Int(Mid(DottedIP, PrevPos + 1, pos - PrevPos - 1))
			PrevPos = pos
			Dot2LongIP = ((num Mod 256) * (256 ^ (4 - i))) + Dot2LongIP
		Next
	End If
End Function
function Dot2LongIP($IPaddr)
{
	if ($IPaddr == "") {
		return 0;
	} else {
		$ips = explode(".", "$IPaddr");
		return ($ips[3] + $ips[2] * 256 + $ips[1] * 256 * 256 + $ips[0] * 256 * 256 * 256);
	}
}
long Dot2LongIP(String ipstring) {
	String[] ipAddressInArray = ipstring.split("\\.");
	long result = 0;
	long ip = 0;

	for (int x = 3; x >= 0; x--) {
		ip = Long.parseLong(ipAddressInArray[3 - x]);
		result |= ip << (x << 3);
	}
	return result;
}
function Dot2LongIP(ipAddress)
{
	if (arguments.ipAddress EQ "") {
		return 0;
	} else {
		ips = ListToArray( arguments.ipAddress, "." );
		return( ( 16777216 * ips[1] ) + ( 65536 * ips[2] ) + ( 256 * ips[3] ) + ips[4] );
	}
}
public double Dot2LongIP(string DottedIP)
{
	int i;
	string [] arrDec;
	double num = 0;

	if (DottedIP == "") {
		return 0;
	} else {
		arrDec = DottedIP.Split(".");
		for (i = arrDec.Length - 1; i >= 0 ; i --) {
			num += ((int.Parse(arrDec[i])%256) * Math.Pow(256 ,(3 - i )));
		}

		return num;
	}
}
Public Function Dot2LongIP(ByVal DottedIP As String) As Double
	Dim arrDec() As String
	Dim i As Integer
	Dim intResult As Long

	If DottedIP = "" then
		Dot2LongIP = 0
	Else
		arrDec = DottedIP.Split(".")

		For i = arrDec.Length - 1 To 0 Step -1
			intResult = intResult + ((Int(arrDec(i)) Mod 256) * Math.Pow(256, 3 -i))
		Next

		Dot2LongIP = intResult
	End If
End function
use Socket;

sub dot2LongIP {
	my $ip_address = shift(@_);
	return unpack("N",inet_aton($ip_address));
}
require 'ipaddr'

def dot2LongIP(ip)
ipnum = IPAddr.new(ip)
return ipnum.to_i
end
import ipaddress

def dot2LongIP(ip):
return int(ipaddress.IPv4Address(ip))
uint32_t Dot2LongIP(char* ipstring)
{
	uint32_t ip = inet_addr(ipstring);
	uint8_t *ptr = (uint8_t *) &ip;
	uint32_t a = 0;

	if (ipstring != NULL) {
		a = (uint8_t)(ptr[3]);
		a += (uint8_t)(ptr[2]) * 256;
		a += (uint8_t)(ptr[1]) * 256 * 256;
		a += (uint8_t)(ptr[0]) * 256 * 256 * 256;
	}

	return a;
}
CREATE FUNCTION Dot2LongIP (ip text)
	RETURNS bigint
	BEGIN
	DECLARE ipnum bigint;
	SET ipnum = (SELECT INET_ATON(ip));
	RETURN ipnum;
END
CREATE FUNCTION [dbo].[Dot2LongIP]( @IP VarChar(15) )
RETURNS BigInt
AS
BEGIN
DECLARE @ipA BigInt,
	@ipB BigInt,
	@ipC BigInt,
	@ipD BigInt,
	@ipE BigInt
SELECT @ipA = LEFT(@ip, PATINDEX('%.%', @ip) - 1 )
SELECT @ip = RIGHT(@ip, LEN(@ip) - LEN(@ipA) - 1 )

SELECT @ipB = LEFT(@ip, PATINDEX('%.%', @ip) - 1 )
SELECT @ip = RIGHT(@ip, LEN(@ip) - LEN(@ipB) - 1 )

SELECT @ipC = LEFT(@ip, PATINDEX('%.%', @ip) - 1 )
SELECT @ip = RIGHT(@ip, LEN(@ip) - LEN(@ipC) - 1 )

SELECT @ipD = @ip
SELECT @ipE = ( @ipA * 256*256*256 ) + ( @ipB * 256*256 ) + ( @ipC * 256 ) + @ipD

RETURN @ipE
END
CREATE OR REPLACE FUNCTION Dot2LongIP(text) RETURNS BIGINT AS '
SELECT
	split_part($1,''.'',1)::int8*(256*256*256)+
	split_part($1,''.'',2)::int8*(256*256)+
	split_part($1,''.'',3)::int8*256+
	split_part($1,''.'',4)::int8;'
LANGUAGE SQL;
Convert IPv4 IP Address to IP Number in Decimal Integer (IPv4 IP Address is in cell A1):
=((VALUE(LEFT(A1, FIND(".", A1)-1)))*256^3)+((VALUE(MID(A1, FIND(".", A1)+1, FIND(".", A1, FIND(".", A1)+1)-FIND(".", A1)-1)))*256^2)+((VALUE(MID(A1, FIND(".", A1, FIND(".", A1)+1)+1, FIND(".", A1, FIND(".", A1, FIND(".", A1)+1)+1)-FIND(".", A1, FIND(".", A1)+1)-1)))*256)+(VALUE(RIGHT(A1, LEN(A1)-FIND(".", A1, FIND(".", A1, FIND(".", A1)+1)+1))))

IP Address = w.x.y.z

To reverse IP number to IP address,

w = int ( IP Number / 16777216 ) % 256
x = int ( IP Number / 65536  ) % 256
y = int ( IP Number / 256   ) % 256
z = int ( IP Number      ) % 256


where
%
is the modulus operator and
int
returns the integer part of the division.

Contoh Kod dalam Bahasa Pengaturcaraan yang berbeza

Function Modulus(Value1, Value2)
	Modulus = Value1 - (Int(Value1 / Value2) * Value2)
	End Function

	Function Long2DotIP (ByVal IPNum)
	Long2DotIP = Modulus(Int(IPNum / 16777216), 256) & "." & Modulus(Int(IPNum / 65536), 256) & "." & Modulus(Int(IPNum / 256), 256) & "." & Modulus(IPNum, 256)
End Function
function Long2DotIP ($IPNum)
{
	if ($IPNum == "") {
		return "0.0.0.0";
	} else {
		return (($IPNum / 16777216) % 256) . "." . (($IPNum / 65536) % 256) . "." . (($IPNum / 256) % 256) . "." . ($IPNum % 256);
	}
}
String Long2DotIP(long ipnum) {
	String result = "";
	result = ((ipnum / 16777216) % 256) + "." + ((ipnum / 65536) % 256) + "." + ((ipnum / 256) % 256) + "." + (ipnum % 256);
	return result;
}
function Modulus(value1, value2) {
	return arguments.value1 - (floor(arguments.value1 / arguments.value2) * arguments.value2);
}

function Long2DotIP(ipNum) {
	return (Modulus(floor(arguments.ipNum / 16777216), 256)) & "." & (Modulus(floor(arguments.ipNum / 65536), 256)) & "." & (Modulus(floor(arguments.ipNum / 256), 256)) & "." & (Modulus(floor(arguments.ipNum), 256));
}
public string Long2DotIP(long IPNum)
{
	string result = "";
	result = ((IPNum / 16777216) % 256) + "." + ((IPNum / 65536) % 256) + "." + ((IPNum / 256) % 256) + "." + (IPNum % 256);
	return result;
}
Public Function Long2DotIP(ByVal IPNum As Long) As String
	Dim result As String = ""
	result = (Int(IPNum / 16777216) Mod 256) & "." & (Int(IPNum / 65536) Mod 256) & "." & (Int(IPNum / 256) Mod 256) & "." & (IPNum Mod 256)
	Return result
End Function
use Socket;

sub long2DotIP {
	my $ip_number = shift(@_);
	return inet_ntoa(pack("N*", $ip_number));
}
def long2DotIP(ipnum)
	return ((ipnum / 16777216) % 256).to_s + "." + ((ipnum / 65536) % 256).to_s + "." + ((ipnum / 256) % 256).to_s + "." + (ipnum % 256).to_s
end
def long2DotIP(ipnum):
return str(int(ipnum / 16777216) % 256) + "." + str(int(ipnum / 65536) % 256) + "." + str(int(ipnum / 256) % 256) + "." + str(ipnum % 256)
char* Long2DotIP(uint32_t ipnum)
{
	uint8_t bytes[4];
	char* buf = malloc (sizeof (char) * 16);
	bytes[0] = (ipnum >> 24) & 0xFF;
	bytes[1] = (ipnum >> 16) & 0xFF;
	bytes[2] = (ipnum >> 8) & 0xFF;
	bytes[3] = ipnum & 0xFF;

	snprintf(buf, (sizeof (char) * 16), "%d.%d.%d.%d", bytes[0], bytes[1], bytes[2], bytes[3]);

	return buf;
}
CREATE FUNCTION Long2DotIP (ipnum bigint)
	RETURNS text
	BEGIN
	DECLARE ip text;
	SET ip = (SELECT INET_NTOA(ipnum));
	RETURN ip;
END
CREATE FUNCTION [dbo].[Long2DotIP]( @IPNum BigInt )
	RETURNS VARCHAR(15)
	AS
	BEGIN
	RETURN CAST(((@IPNum / 16777216) % 256) AS VARCHAR(3)) + + CAST(((@IPNum / 65536) % 256) AS VARCHAR(3)) + + CAST(((@IPNum / 256) % 256) AS VARCHAR(3)) + + CAST((@IPNum % 256) AS VARCHAR(3))
END
CREATE OR REPLACE FUNCTION Long2DotIP(BIGINT) RETURNS TEXT AS '
SELECT
CONCAT(($1 >> 24) % 256, ''.'', ($1 >> 16) % 256, ''.'', ($1 >> 8) % 256, ''.'', $1 % 256);'
LANGUAGE SQL;
Convert IP Number in Decimal Integer to IPv4 IP Address (Decimal Integer is in cell A1):
=IF(A1<>"", CONCATENATE(MOD(BITRSHIFT(A1, 24), 256), ".", MOD(BITRSHIFT(A1, 16), 256), ".", MOD(BITRSHIFT(A1, 8), 256), ".", MOD(A1, 256)), "")

Alamat IP (IPv6) dibahagikan kepada 8 kumpulan empat digit heksadesimal dengan titik dua sebagai pemisah kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai nombor berat yang berbeza masing-masing dikuasakan oleh 65536. Nombor IP digunakan dalam pangkalan data kerana lebih efisien untuk mencari antara pelbagai nombor dalam pangkalan data.

Bagaimana cara menukar Nombor IP ke Alamat IPv6?

IP Number = (65536^7)*a + (65536^6)*b + (65536^5)*c + (65536^4)*d + (65536^3)*e + (65536^2)*f + 65536*g + h   (1)

where

IP Address = a:b:c:d:e:f:g:h


For example, if the IP address is "2001:0db8:0000:0042:0000:8a2e:0370:7334", then its IP Number will be "42540766411282594074389245746715063092", based on the formula (1).

IP Address (in hexadecimal) = 2001:0db8:0000:0042:0000:8a2e:0370:7334
IP Address (in decimal)   = 8193:3512:0:66:0:35374:880:29492

IP Number = (65536^7)*8193 + (65536^6)*3512 + (65536^5)*0 + (65536^4)*66 + (65536^3)*0 + (65536^2)*35374 + 65536*880 + 29492
     = 5192296858534827628530496329220096*8193 + 79228162514264337593543950336*3512 + 1208925819614629174706176*0 + 18446744073709551616*66 + 281474976710656*0 + 4294967296*35374 + 57671680 + 29492
     = 42540488161975842760550356425300246528 + 278249306750096353628526353580032 + 0 + 1217485108864830406656 + 0 + 151930173128704 + 57671680 + 29492
     = 42540766411282594074389245746715063092

Contoh Kod dalam Bahasa Pengaturcaraan yang berbeza

function Dot2LongIP($ipv6) {
	return (string) gmp_import(inet_pton($ipv6));
}
java.math.BigInteger Dot2LongIP(String ipv6) {
	java.net.InetAddress ia = java.net.InetAddress.getByName(ipv6);
	byte byteArr[] = ia.getAddress();

	if (ia instanceof java.net.Inet6Address) {
		java.math.BigInteger ipnumber = new java.math.BigInteger(1, byteArr);
		return ipnumber;
	}
}
function Dot2LongIP(ipv6)
{
	if (arguments.ipv6 eq "") {
		return 0;
	} else {
		IPV6Long = CreateObject("java","java.math.BigInteger");
		IPV6NetAddress = CreateObject("java","java.net.InetAddress");
		newIp = IPV6NetAddress.getByName(arguments.ipv6);
		bytes = newIp.getAddress();
		bigInt = IPV6Long.init(1, bytes).toString();
		return bigInt;
	}
}
public System.Numerics.BigInteger Dot2LongIP(string ipv6)
{
	System.Net.IPAddress address;
	System.Numerics.BigInteger ipnum;

	if (System.Net.IPAddress.TryParse(ipv6, out address)) {
		byte[] addrBytes = address.GetAddressBytes();

		if (System.BitConverter.IsLittleEndian) {
			System.Collections.Generic.List<byte> byteList = new System.Collections.Generic.List<byte>(addrBytes);
			byteList.Reverse();
			addrBytes = byteList.ToArray();
		}

		if (addrBytes.Length > 8) {
			//IPv6
			ipnum = System.BitConverter.ToUInt64(addrBytes, 8);
			ipnum <<= 64;
			ipnum += System.BitConverter.ToUInt64(addrBytes, 0);
		} else {
			//IPv4
			ipnum = System.BitConverter.ToUInt32(addrBytes, 0);
		}
		return ipnum;
	}
}
Public Function Dot2LongIP(ByVal ipv6 As String) As System.Numerics.BigInteger
	Dim address As System.Net.IPAddress
	Dim ipnum As System.Numerics.BigInteger

	If System.Net.IPAddress.TryParse(ipv6, address) Then
		Dim addrBytes() As Byte = address.GetAddressBytes()

		If System.BitConverter.IsLittleEndian Then
			Dim byteList As New System.Collections.Generic.List(Of Byte)(addrBytes)
			byteList.Reverse()
			addrBytes = byteList.ToArray()
		End If

		If addrBytes.Length > 8 Then
			'IPv6
			ipnum = System.BitConverter.ToUInt64(addrBytes, 8)
			ipnum <<= 64
			ipnum += System.BitConverter.ToUInt64(addrBytes, 0)
		Else
			'IPv4
			ipnum = System.BitConverter.ToUInt32(addrBytes, 0)
		End If
	End If
	Dot2LongIP = ipnum
End Function
use NetAddr::IP;

sub dot2LongIP {
	my $ip_address = shift(@_);
	my $ip_number = NetAddr::IP->new($ip_address) or die;
	return $ip_number->bigint;
}
require 'ipaddr'

def dot2LongIP(ipv6)
	ipnum = IPAddr.new(ipv6)
	return ipnum.to_i
end
import ipaddress

def dot2LongIP(ipv6):
	return int(ipaddress.IPv6Address(ipv6))
#include <arpa/inet.h>
#include <inttypes.h>

typedef unsigned __int128 uint128_t;

uint128_t Dot2LongIP(const char* ipv6) {
	struct sockaddr_in6 sa;
	inet_pton(AF_INET6, ipv6, &(sa.sin6_addr));
	uint128_t ipnum = 0;
	uint128_t octet = 0;
	int i;
	for (i = 0; i < (sizeof(sa.sin6_addr.s6_addr) / sizeof(sa.sin6_addr.s6_addr[0])); i++) {
		octet = ((uint128_t)sa.sin6_addr.s6_addr[i] << ((uint128_t)(15 - i) * 8));
		ipnum = ipnum + octet;
	}
	return ipnum;
}

IP Address = a:b:c:d:e:f:g:h

To reverse IP number to IP address,

a = int ( IP Number / (65536^7) ) % 65536
b = int ( IP Number / (65536^6) ) % 65536
c = int ( IP Number / (65536^5) ) % 65536
d = int ( IP Number / (65536^4) ) % 65536
e = int ( IP Number / (65536^3) ) % 65536
f = int ( IP Number / (65536^2) ) % 65536
g = int ( IP Number / 65536 ) % 65536
h = IP Number % 65536


where
%
is the modulus operator and
int
returns the integer part of the division.

NOTE: All parts need to be converted into hexadecimal to be part of the IPv6 address.

Contoh Kod dalam Bahasa Pengaturcaraan yang berbeza

function Long2DotIP($integer) {
	return inet_ntop(str_pad(gmp_export($integer), 16, "\0", STR_PAD_LEFT));
}
String Long2DotIP(String integer)
{
	String ipstr = new java.math.BigInteger(integer).toString(16);
	String padding = new String(new char[32 - ipstr.length()]).replace("\0", "0");
	String retval = padding + ipstr;
	retval = retval.replaceAll("(.{4})", "$1:").substring(0, 39);
	return retval;
}
function Long2DotIP(integer)
{
	if (arguments.integer eq "") {
		return 0;
	} else {
		retval = "";
		bigobj = CreateObject("java","java.math.BigInteger");
		intval = bigobj.init(integer).toString(16);
		padding = repeatstring("0", 32 - len(intval));
		retval = padding & intval;
		retval = rereplace(rereplace(retval, "(.{4})", "\1:", "ALL"), ":$", "");
		return retval;
	}
}
public string Long2DotIP(string bigint)
{
	string retval = "";
	System.Numerics.BigInteger intval = System.Numerics.BigInteger.Zero;

	if (System.Numerics.BigInteger.TryParse(bigint, out intval)) {
		retval = intval.ToString("x").PadLeft(32, '0');
		char[] trimme = new[] { ':' };
		retval = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(retval, "(.{4})", "$1:").TrimEnd(trimme);
	}

	return retval;
}
Public Function Long2DotIP(ByVal bigint As String) As String
	Dim retval As String = ""
	Dim intval As System.Numerics.BigInteger = System.Numerics.BigInteger.Zero

	If System.Numerics.BigInteger.TryParse(bigint, intval) Then
		retval = intval.ToString("x").PadLeft(32, "0"c)
		Dim trimme As Char() = {":"c}
		retval = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(retval, "(.{4})", "$1:").TrimEnd(trimme)
	End If

	Return retval
End Function
use Math::BigInt;

sub long2DotIP {
	my $ipnumstr = shift(@_);
	my $ipnum = Math::BigInt->new($ipnumstr);
	my $iphex = $ipnum->as_hex();
	$iphex =~ s/^0x//;
	my $ipv6 = ('0' x (32 - length($iphex))) . $iphex;
	$ipv6 =~ s/(.{4})/$1:/g;
	$ipv6 =~ s/:$//;

	return $ipv6;
}
def long2DotIP(integer)
	return integer.to_s(16).rjust(32, '0').gsub(/(.{4})/, "\1:").sub(/:$/, "")
end
import re

def long2DotIP(integer):
	retval = format(integer, 'x')
	retval = retval.zfill(32)
	retval = re.sub(r"(.{4})", r"\1:", retval)
	retval = re.sub(r":$", "", retval)
	return retval
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <gmp.h>

char* Long2DotIP(char* ipnum)
{
	mpz_t bigint;
	char* buf = malloc (sizeof (char) * 33);
	char* buf2 = malloc (sizeof (char) * 40);
	int i = 0;
	int parts = 8;
	int partsize = 5;
	char **arr;
	arr = calloc(parts, sizeof *arr);

	for (i = 0; i < parts; i++)
	{
		arr[i] = calloc(partsize, sizeof *arr[i]);
	}
	mpz_init_set_str(bigint, ipnum, 10);
	gmp_snprintf(buf, (sizeof (char) * 33), "%032Zx", bigint);

	for (i = 0; i < parts; i++)
	{
		memcpy(arr[i], buf + (i * 4), 4);
	}

	snprintf(buf2, (sizeof (char) * 40), "%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s", arr[0], arr[1], arr[2], arr[3], arr[4], arr[5], arr[6], arr[7]);
	free(buf);
	free(arr);
	return buf2;
}

Pertama, tukar alamat IP ke format nombor IP. Cari Pangkalan Data IP-Negara menggunakan nombor IP untuk mencocokkan rekod yang mempunyai Nombor IP antara Nombor IP Permulaan dan Nombor IP Akhir.

Contohnya, Alamat IP "72.77.138.60" ialah "1213041212" dalam Nombor IP. Ini sesuai dengan set rekod berikut dalam pangkalan data.

"1213041208","1213041215","US","UNITED STATES"

Lokasi IP2 akan memaparkan "-" di medan negara ketika julat alamat IP masih belum dialokasikan ke negara mana pun. Ia juga dikenali sebagai julat alamat IP yang dikhaskan.

Pertama, import pangkalan data ini ke MSSQL, MS-ACCESS, PL / SQL, MYSQL atau RDMS anda yang lain. Gunakan pertanyaan SQL untuk mendapatkan set rekod yang sepadan.

Contoh Pertanyaan SQL (MSSQL)

SELECT [COUNTRY NAME COLUMN], [REGION NAME COLUMN], [CITY NAME COLUMN], [LATITUDE COLUMN], [LONGITUDE COLUMN], [ZIP CODE COLUMN], [TIME ZONE COLUMN], [ISP COLUMN], [DOMAIN NAME COLUMN], [NETSPEED COLUMN], [IDD CODE COLUMN], [AREA CODE COLUMN], [WEATHER STATION CODE COLUMN], [WEATHER STATION NAME COLUMN], [MCC COLUMN], [MNC COLUMN], [BRAND NAME COLUMN]
FROM [IP-COUNTRY-REGION-CITY-LATITUDE-LONGITUDE-ZIPCODE-TIMEZONE-ISP-DOMAIN-NETSPEED-AREACODE-WEATHER-MOBILE TABLE]
WHERE [SEARCH IP NO] BETWEEN [IP FROM COLUMN] AND [IP TO COLUMN]

Contoh Pertanyaan SQL (MYSQL)

SELECT [COUNTRY NAME COLUMN], [REGION NAME COLUMN], [CITY NAME COLUMN], [LATITUDE COLUMN], [LONGITUDE COLUMN], [ZIP CODE COLUMN], [TIME ZONE COLUMN], [ISP COLUMN], [DOMAIN NAME COLUMN], [NETSPEED COLUMN], [IDD CODE COLUMN], [AREA CODE COLUMN], [WEATHER STATION CODE COLUMN], [WEATHER STATION NAME COLUMN], [MCC COLUMN], [MNC COLUMN], [BRAND NAME COLUMN]
FROM [IP-COUNTRY-REGION-CITY-LATITUDE-LONGITUDE-ZIPCODE-TIMEZONE-ISP-DOMAIN-NETSPEED-AREACODE-WEATHER-MOBILE TABLE]
WHERE ([IP FROM COLUMN] <= [SEARCH IP NO]) AND ([IP TO COLUMN] <= [SEARCH IP NO])

Tanpa Pengesanan Proksi
<%
ipaddress = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
%>
<?
$ipaddress = getenv('REMOTE_ADDR');
?>
<%
String ipaddress = request.getRemoteAddr();
%>
<CFCOMPONENT>
<CFSET ipaddress="#CGI.Remote_Addr#">
</CFCOMPONENT>
Public Function IpAddress()
	IpAddress = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")
End Function
<%
ipaddress = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")
if ipaddress = "" then
	ipaddress = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
end if
%>
<?
if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) {
	$ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
} else {
	$ipaddress = getenv('REMOTE_ADDR');
}
?>
<%
if (request.getHeader("X_FORWARDED_FOR") == null) {
	String ipaddress = request.getRemoteAddr();
} else {
	String ipaddress = request.getHeader("X_FORWARDED_FOR");
}
%>
<CFCOMPONENT>
<CFIF #CGI.HTTP_X_Forwarded_For# EQ "">
<CFSET ipaddress="#CGI.Remote_Addr#">
<CFELSE>
<CFSET ipaddress="#CGI.HTTP_X_Forwarded_For#">
</CFIF>
</CFCOMPONENT>
public string IpAddress()
{
	string strIp;
	strIp = Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];

	if (strIp == null) {
		strIp = Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"];
	}
	return strIp;
}
Public Function IpAddress()
	Dim strIp As String
	strIp = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")

	If strIp = "" Then
		strIp = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
	End If

	IpAddress = strIp
End Function

Ya, kami akan menyampaikan pemberitahuan melalui e-mel apabila kemas kini tersedia di kawasan muat turun.

Sila kunjungi Perbandingan Ciri untuk perincian.

Pemilikan alamat IP bertukar tangan dari semasa ke semasa. Oleh itu, sebilangan kecil blok alamat IP perlu dikemas kini setiap tahun. Pangkalan data versi lengkap kami dikemas kini setiap bulan untuk memastikannya sentiasa tepat.

Anda boleh melayari ip2location.com dan membuat pembelian. Sebagai alternatif, anda juga boleh menaik taraf dari edisi LITE di bawah kawasan akaun. Kami akan menghasilkan log masuk / kata laluan yang unik untuk membolehkan anda memuat turun pangkalan data selama satu tahun setelah kami memproses pesanan anda.

Anda akan menerima log masuk dan kata laluan anda melalui e-mel sejurus pembayaran dibenarkan. Anda boleh menggunakan bukti kelayakan anda untuk memuat turun pangkalan data dari laman web kami pada bila-bila masa. Pangkalan data dalam format termampat ZIP untuk menjimatkan lebar jalur dan masa memuat turun anda.

Anda boleh mengagihkan semula satu salinan pangkalan data LITE dengan aplikasi anda dengan atribusi. Walau bagaimanapun, anda perlu memberitahu semua pengguna untuk mendaftar lesen individu di https: //lite.ip2location.com untuk memuat turun kemas kini bulanan. Repositori pangkalan data pihak ketiga tidak dibenarkan.

IP2Location tidak memberikan sokongan pelanggan untuk pangkalan data IP2Location LITE percuma. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan berkaitan pengaturcaraan mengenai cara menggunakan pangkalan data ini yang tidak dijawab dalam Soalan Lazim, kami sarankan anda bertanya pada Stack Overflow.

Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.