Sıkça Sorulan Sorular

İki farklı veritabanı biçimi (CSV ve BIN) sağlıyoruz.

İlk veritabanı biçimi Virgülle Ayrılmış Değerler (CSV) olarak bilinir. Bu bir metin dosyasıdır ve tüm alanlar her alanda çift tırnaklı virgülle ayrılmıştır. Her bir satır bir veritabanı kaydıdır.

İkinci veritabanı biçimi Binary (BIN) olarak bilinir. Veritabanı bilgilerini içeren ikili bir dosyadır. Geliştiriciler, birden çok dilde mevcut olan IP2Location API kullanarak BIN dosyalarına erişim sağlar.

indirme istemcisini veya wget veya curl gibi yaygın HTTP uygulamalarını kullanarak IP2Location LITE veritabanını otomatikleştirebilirsiniz. IP2Location veritabanlarını takvim ayının ilk gününde güncelliyoruz. Ağ tıkanıklığını önlemek için lütfen veritabanını takvim ayının ilk haftasından itibaren rastgele bir günde ayda bir indirin. Hesap paylaşımı veya toplu indirme tespit edilirse tüm LITE hesaplarını devre dışı bırakacağız.

./download.pl -package DB11LITE -token DOWNLOAD_TOKEN

Package Code Description
DB11LITE IP2Location LITE DB11 - IPV4 - CSV
DB11LITEBIN IP2Location LITE DB11 - IPV4 - BIN
DB11LITEIPV6 IP2Location LITE DB11 - IPV6 - CSV
DB11LITEBINIPV6 IP2Location LITE DB11 - IPV6 - BIN

IP adresi (IPV4) 4 alt bloğa bölünmüştür. Her alt bloğun her biri 256 ile güçlendirilmiş farklı bir ağırlık numarası vardır. Veritabanında bir dizi sayı arasında arama yapmak daha verimli olduğu için veritabanında IP numarası kullanılmaktadır.

Başlangıç ​​IP numarası ve Bitiş IP Numarası aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

IP Number = 16777216*w + 65536*x + 256*y + z   (1)

where

IP Address = w.x.y.z


For example, if the IP address is "202.186.13.4", then its IP Number will be "3401190660", based on the formula (1).

IP Address = 202.186.13.4

So, w = 202, x = 186, y = 13 and z = 4

IP Number	= 16777216*202 + 65536*186 + 256*13 + 4
			= 3388997632 + 12189696 + 3328 + 4
			= 3401190660

Farklı Programlama Dillerinde Örnek Kod

Function Dot2LongIP (ByVal DottedIP)
	Dim i, pos
	Dim PrevPos, num

	If DottedIP = "" Then
		Dot2LongIP = 0
	Else
		For i = 1 To 4
			pos = InStr(PrevPos + 1, DottedIP, ".", 1)

			If i = 4 Then
				pos = Len(DottedIP) + 1
			End If

			num = Int(Mid(DottedIP, PrevPos + 1, pos - PrevPos - 1))
			PrevPos = pos
			Dot2LongIP = ((num Mod 256) * (256 ^ (4 - i))) + Dot2LongIP
		Next
	End If
End Function
function Dot2LongIP($IPaddr)
{
	if ($IPaddr == "") {
		return 0;
	} else {
		$ips = explode(".", "$IPaddr");
		return ($ips[3] + $ips[2] * 256 + $ips[1] * 256 * 256 + $ips[0] * 256 * 256 * 256);
	}
}
long Dot2LongIP(String ipstring) {
	String[] ipAddressInArray = ipstring.split("\\.");
	long result = 0;
	long ip = 0;

	for (int x = 3; x >= 0; x--) {
		ip = Long.parseLong(ipAddressInArray[3 - x]);
		result |= ip << (x << 3);
	}
	return result;
}
function Dot2LongIP(ipAddress)
{
	if (arguments.ipAddress EQ "") {
		return 0;
	} else {
		ips = ListToArray( arguments.ipAddress, "." );
		return( ( 16777216 * ips[1] ) + ( 65536 * ips[2] ) + ( 256 * ips[3] ) + ips[4] );
	}
}
public double Dot2LongIP(string DottedIP)
{
	int i;
	string [] arrDec;
	double num = 0;

	if (DottedIP == "") {
		return 0;
	} else {
		arrDec = DottedIP.Split(".");
		for (i = arrDec.Length - 1; i >= 0 ; i --) {
			num += ((int.Parse(arrDec[i])%256) * Math.Pow(256 ,(3 - i )));
		}

		return num;
	}
}
Public Function Dot2LongIP(ByVal DottedIP As String) As Double
	Dim arrDec() As String
	Dim i As Integer
	Dim intResult As Long

	If DottedIP = "" then
		Dot2LongIP = 0
	Else
		arrDec = DottedIP.Split(".")

		For i = arrDec.Length - 1 To 0 Step -1
			intResult = intResult + ((Int(arrDec(i)) Mod 256) * Math.Pow(256, 3 -i))
		Next

		Dot2LongIP = intResult
	End If
End function
use Socket;

sub dot2LongIP {
	my $ip_address = shift(@_);
	return unpack("N",inet_aton($ip_address));
}
require 'ipaddr'

def dot2LongIP(ip)
ipnum = IPAddr.new(ip)
return ipnum.to_i
end
import ipaddress

def dot2LongIP(ip):
return int(ipaddress.IPv4Address(ip))
uint32_t Dot2LongIP(char* ipstring)
{
	uint32_t ip = inet_addr(ipstring);
	uint8_t *ptr = (uint8_t *) &ip;
	uint32_t a = 0;

	if (ipstring != NULL) {
		a = (uint8_t)(ptr[3]);
		a += (uint8_t)(ptr[2]) * 256;
		a += (uint8_t)(ptr[1]) * 256 * 256;
		a += (uint8_t)(ptr[0]) * 256 * 256 * 256;
	}

	return a;
}
CREATE FUNCTION Dot2LongIP (ip text)
	RETURNS bigint
	BEGIN
	DECLARE ipnum bigint;
	SET ipnum = (SELECT INET_ATON(ip));
	RETURN ipnum;
END
CREATE FUNCTION [dbo].[Dot2LongIP]( @IP VarChar(15) )
RETURNS BigInt
AS
BEGIN
DECLARE @ipA BigInt,
	@ipB BigInt,
	@ipC BigInt,
	@ipD BigInt,
	@ipE BigInt
SELECT @ipA = LEFT(@ip, PATINDEX('%.%', @ip) - 1 )
SELECT @ip = RIGHT(@ip, LEN(@ip) - LEN(@ipA) - 1 )

SELECT @ipB = LEFT(@ip, PATINDEX('%.%', @ip) - 1 )
SELECT @ip = RIGHT(@ip, LEN(@ip) - LEN(@ipB) - 1 )

SELECT @ipC = LEFT(@ip, PATINDEX('%.%', @ip) - 1 )
SELECT @ip = RIGHT(@ip, LEN(@ip) - LEN(@ipC) - 1 )

SELECT @ipD = @ip
SELECT @ipE = ( @ipA * 256*256*256 ) + ( @ipB * 256*256 ) + ( @ipC * 256 ) + @ipD

RETURN @ipE
END
CREATE OR REPLACE FUNCTION Dot2LongIP(text) RETURNS BIGINT AS '
SELECT
	split_part($1,''.'',1)::int8*(256*256*256)+
	split_part($1,''.'',2)::int8*(256*256)+
	split_part($1,''.'',3)::int8*256+
	split_part($1,''.'',4)::int8;'
LANGUAGE SQL;
Convert IPv4 IP Address to IP Number in Decimal Integer (IPv4 IP Address is in cell A1):
=((VALUE(LEFT(A1, FIND(".", A1)-1)))*256^3)+((VALUE(MID(A1, FIND(".", A1)+1, FIND(".", A1, FIND(".", A1)+1)-FIND(".", A1)-1)))*256^2)+((VALUE(MID(A1, FIND(".", A1, FIND(".", A1)+1)+1, FIND(".", A1, FIND(".", A1, FIND(".", A1)+1)+1)-FIND(".", A1, FIND(".", A1)+1)-1)))*256)+(VALUE(RIGHT(A1, LEN(A1)-FIND(".", A1, FIND(".", A1, FIND(".", A1)+1)+1))))

IP Address = w.x.y.z

To reverse IP number to IP address,

w = int ( IP Number / 16777216 ) % 256
x = int ( IP Number / 65536  ) % 256
y = int ( IP Number / 256   ) % 256
z = int ( IP Number      ) % 256


where
%
is the modulus operator and
int
returns the integer part of the division.

Farklı Programlama Dillerinde Örnek Kod

Function Modulus(Value1, Value2)
	Modulus = Value1 - (Int(Value1 / Value2) * Value2)
	End Function

	Function Long2DotIP (ByVal IPNum)
	Long2DotIP = Modulus(Int(IPNum / 16777216), 256) & "." & Modulus(Int(IPNum / 65536), 256) & "." & Modulus(Int(IPNum / 256), 256) & "." & Modulus(IPNum, 256)
End Function
function Long2DotIP ($IPNum)
{
	if ($IPNum == "") {
		return "0.0.0.0";
	} else {
		return (($IPNum / 16777216) % 256) . "." . (($IPNum / 65536) % 256) . "." . (($IPNum / 256) % 256) . "." . ($IPNum % 256);
	}
}
String Long2DotIP(long ipnum) {
	String result = "";
	result = ((ipnum / 16777216) % 256) + "." + ((ipnum / 65536) % 256) + "." + ((ipnum / 256) % 256) + "." + (ipnum % 256);
	return result;
}
function Modulus(value1, value2) {
	return arguments.value1 - (floor(arguments.value1 / arguments.value2) * arguments.value2);
}

function Long2DotIP(ipNum) {
	return (Modulus(floor(arguments.ipNum / 16777216), 256)) & "." & (Modulus(floor(arguments.ipNum / 65536), 256)) & "." & (Modulus(floor(arguments.ipNum / 256), 256)) & "." & (Modulus(floor(arguments.ipNum), 256));
}
public string Long2DotIP(long IPNum)
{
	string result = "";
	result = ((IPNum / 16777216) % 256) + "." + ((IPNum / 65536) % 256) + "." + ((IPNum / 256) % 256) + "." + (IPNum % 256);
	return result;
}
Public Function Long2DotIP(ByVal IPNum As Long) As String
	Dim result As String = ""
	result = (Int(IPNum / 16777216) Mod 256) & "." & (Int(IPNum / 65536) Mod 256) & "." & (Int(IPNum / 256) Mod 256) & "." & (IPNum Mod 256)
	Return result
End Function
use Socket;

sub long2DotIP {
	my $ip_number = shift(@_);
	return inet_ntoa(pack("N*", $ip_number));
}
def long2DotIP(ipnum)
	return ((ipnum / 16777216) % 256).to_s + "." + ((ipnum / 65536) % 256).to_s + "." + ((ipnum / 256) % 256).to_s + "." + (ipnum % 256).to_s
end
def long2DotIP(ipnum):
return str(int(ipnum / 16777216) % 256) + "." + str(int(ipnum / 65536) % 256) + "." + str(int(ipnum / 256) % 256) + "." + str(ipnum % 256)
char* Long2DotIP(uint32_t ipnum)
{
	uint8_t bytes[4];
	char* buf = malloc (sizeof (char) * 16);
	bytes[0] = (ipnum >> 24) & 0xFF;
	bytes[1] = (ipnum >> 16) & 0xFF;
	bytes[2] = (ipnum >> 8) & 0xFF;
	bytes[3] = ipnum & 0xFF;

	snprintf(buf, (sizeof (char) * 16), "%d.%d.%d.%d", bytes[0], bytes[1], bytes[2], bytes[3]);

	return buf;
}
CREATE FUNCTION Long2DotIP (ipnum bigint)
	RETURNS text
	BEGIN
	DECLARE ip text;
	SET ip = (SELECT INET_NTOA(ipnum));
	RETURN ip;
END
CREATE FUNCTION [dbo].[Long2DotIP]( @IPNum BigInt )
	RETURNS VARCHAR(15)
	AS
	BEGIN
	RETURN CAST(((@IPNum / 16777216) % 256) AS VARCHAR(3)) + + CAST(((@IPNum / 65536) % 256) AS VARCHAR(3)) + + CAST(((@IPNum / 256) % 256) AS VARCHAR(3)) + + CAST((@IPNum % 256) AS VARCHAR(3))
END
CREATE OR REPLACE FUNCTION Long2DotIP(BIGINT) RETURNS TEXT AS '
SELECT
CONCAT(($1 >> 24) % 256, ''.'', ($1 >> 16) % 256, ''.'', ($1 >> 8) % 256, ''.'', $1 % 256);'
LANGUAGE SQL;
Convert IP Number in Decimal Integer to IPv4 IP Address (Decimal Integer is in cell A1):
=IF(A1<>"", CONCATENATE(MOD(BITRSHIFT(A1, 24), 256), ".", MOD(BITRSHIFT(A1, 16), 256), ".", MOD(BITRSHIFT(A1, 8), 256), ".", MOD(A1, 256)), "")

IP adresi (IPv6), grup ayırıcı olarak iki nokta üst üste ile dört onaltılık basamaktan oluşan 8 gruba bölünmüştür. Her grubun her biri 65536 tarafından desteklenen farklı bir ağırlık numarası vardır. Veritabanında bir dizi sayı arasında arama yapmak daha verimli olduğu için veritabanında IP numarası kullanılmaktadır.

Bir IP Numarasını IPv6 Adresine nasıl dönüştürebilirim?

IP Number = (65536^7)*a + (65536^6)*b + (65536^5)*c + (65536^4)*d + (65536^3)*e + (65536^2)*f + 65536*g + h   (1)

where

IP Address = a:b:c:d:e:f:g:h


For example, if the IP address is "2001:0db8:0000:0042:0000:8a2e:0370:7334", then its IP Number will be "42540766411282594074389245746715063092", based on the formula (1).

IP Address (in hexadecimal) = 2001:0db8:0000:0042:0000:8a2e:0370:7334
IP Address (in decimal)   = 8193:3512:0:66:0:35374:880:29492

IP Number = (65536^7)*8193 + (65536^6)*3512 + (65536^5)*0 + (65536^4)*66 + (65536^3)*0 + (65536^2)*35374 + 65536*880 + 29492
     = 5192296858534827628530496329220096*8193 + 79228162514264337593543950336*3512 + 1208925819614629174706176*0 + 18446744073709551616*66 + 281474976710656*0 + 4294967296*35374 + 57671680 + 29492
     = 42540488161975842760550356425300246528 + 278249306750096353628526353580032 + 0 + 1217485108864830406656 + 0 + 151930173128704 + 57671680 + 29492
     = 42540766411282594074389245746715063092

Farklı Programlama Dillerinde Örnek Kod

function Dot2LongIP($ipv6) {
	return (string) gmp_import(inet_pton($ipv6));
}
java.math.BigInteger Dot2LongIP(String ipv6) {
	java.net.InetAddress ia = java.net.InetAddress.getByName(ipv6);
	byte byteArr[] = ia.getAddress();

	if (ia instanceof java.net.Inet6Address) {
		java.math.BigInteger ipnumber = new java.math.BigInteger(1, byteArr);
		return ipnumber;
	}
}
function Dot2LongIP(ipv6)
{
	if (arguments.ipv6 eq "") {
		return 0;
	} else {
		IPV6Long = CreateObject("java","java.math.BigInteger");
		IPV6NetAddress = CreateObject("java","java.net.InetAddress");
		newIp = IPV6NetAddress.getByName(arguments.ipv6);
		bytes = newIp.getAddress();
		bigInt = IPV6Long.init(1, bytes).toString();
		return bigInt;
	}
}
public System.Numerics.BigInteger Dot2LongIP(string ipv6)
{
	System.Net.IPAddress address;
	System.Numerics.BigInteger ipnum;

	if (System.Net.IPAddress.TryParse(ipv6, out address)) {
		byte[] addrBytes = address.GetAddressBytes();

		if (System.BitConverter.IsLittleEndian) {
			System.Collections.Generic.List<byte> byteList = new System.Collections.Generic.List<byte>(addrBytes);
			byteList.Reverse();
			addrBytes = byteList.ToArray();
		}

		if (addrBytes.Length > 8) {
			//IPv6
			ipnum = System.BitConverter.ToUInt64(addrBytes, 8);
			ipnum <<= 64;
			ipnum += System.BitConverter.ToUInt64(addrBytes, 0);
		} else {
			//IPv4
			ipnum = System.BitConverter.ToUInt32(addrBytes, 0);
		}
		return ipnum;
	}
}
Public Function Dot2LongIP(ByVal ipv6 As String) As System.Numerics.BigInteger
	Dim address As System.Net.IPAddress
	Dim ipnum As System.Numerics.BigInteger

	If System.Net.IPAddress.TryParse(ipv6, address) Then
		Dim addrBytes() As Byte = address.GetAddressBytes()

		If System.BitConverter.IsLittleEndian Then
			Dim byteList As New System.Collections.Generic.List(Of Byte)(addrBytes)
			byteList.Reverse()
			addrBytes = byteList.ToArray()
		End If

		If addrBytes.Length > 8 Then
			'IPv6
			ipnum = System.BitConverter.ToUInt64(addrBytes, 8)
			ipnum <<= 64
			ipnum += System.BitConverter.ToUInt64(addrBytes, 0)
		Else
			'IPv4
			ipnum = System.BitConverter.ToUInt32(addrBytes, 0)
		End If
	End If
	Dot2LongIP = ipnum
End Function
use NetAddr::IP;

sub dot2LongIP {
	my $ip_address = shift(@_);
	my $ip_number = NetAddr::IP->new($ip_address) or die;
	return $ip_number->bigint;
}
require 'ipaddr'

def dot2LongIP(ipv6)
	ipnum = IPAddr.new(ipv6)
	return ipnum.to_i
end
import ipaddress

def dot2LongIP(ipv6):
	return int(ipaddress.IPv6Address(ipv6))
#include <arpa/inet.h>
#include <inttypes.h>

typedef unsigned __int128 uint128_t;

uint128_t Dot2LongIP(const char* ipv6) {
	struct sockaddr_in6 sa;
	inet_pton(AF_INET6, ipv6, &(sa.sin6_addr));
	uint128_t ipnum = 0;
	uint128_t octet = 0;
	int i;
	for (i = 0; i < (sizeof(sa.sin6_addr.s6_addr) / sizeof(sa.sin6_addr.s6_addr[0])); i++) {
		octet = ((uint128_t)sa.sin6_addr.s6_addr[i] << ((uint128_t)(15 - i) * 8));
		ipnum = ipnum + octet;
	}
	return ipnum;
}

IP Address = a:b:c:d:e:f:g:h

To reverse IP number to IP address,

a = int ( IP Number / (65536^7) ) % 65536
b = int ( IP Number / (65536^6) ) % 65536
c = int ( IP Number / (65536^5) ) % 65536
d = int ( IP Number / (65536^4) ) % 65536
e = int ( IP Number / (65536^3) ) % 65536
f = int ( IP Number / (65536^2) ) % 65536
g = int ( IP Number / 65536 ) % 65536
h = IP Number % 65536


where
%
is the modulus operator and
int
returns the integer part of the division.

NOTE: All parts need to be converted into hexadecimal to be part of the IPv6 address.

Farklı Programlama Dillerinde Örnek Kod

function Long2DotIP($integer) {
	return inet_ntop(str_pad(gmp_export($integer), 16, "\0", STR_PAD_LEFT));
}
String Long2DotIP(String integer)
{
	String ipstr = new java.math.BigInteger(integer).toString(16);
	String padding = new String(new char[32 - ipstr.length()]).replace("\0", "0");
	String retval = padding + ipstr;
	retval = retval.replaceAll("(.{4})", "$1:").substring(0, 39);
	return retval;
}
function Long2DotIP(integer)
{
	if (arguments.integer eq "") {
		return 0;
	} else {
		retval = "";
		bigobj = CreateObject("java","java.math.BigInteger");
		intval = bigobj.init(integer).toString(16);
		padding = repeatstring("0", 32 - len(intval));
		retval = padding & intval;
		retval = rereplace(rereplace(retval, "(.{4})", "\1:", "ALL"), ":$", "");
		return retval;
	}
}
public string Long2DotIP(string bigint)
{
	string retval = "";
	System.Numerics.BigInteger intval = System.Numerics.BigInteger.Zero;

	if (System.Numerics.BigInteger.TryParse(bigint, out intval)) {
		retval = intval.ToString("x").PadLeft(32, '0');
		char[] trimme = new[] { ':' };
		retval = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(retval, "(.{4})", "$1:").TrimEnd(trimme);
	}

	return retval;
}
Public Function Long2DotIP(ByVal bigint As String) As String
	Dim retval As String = ""
	Dim intval As System.Numerics.BigInteger = System.Numerics.BigInteger.Zero

	If System.Numerics.BigInteger.TryParse(bigint, intval) Then
		retval = intval.ToString("x").PadLeft(32, "0"c)
		Dim trimme As Char() = {":"c}
		retval = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(retval, "(.{4})", "$1:").TrimEnd(trimme)
	End If

	Return retval
End Function
use Math::BigInt;

sub long2DotIP {
	my $ipnumstr = shift(@_);
	my $ipnum = Math::BigInt->new($ipnumstr);
	my $iphex = $ipnum->as_hex();
	$iphex =~ s/^0x//;
	my $ipv6 = ('0' x (32 - length($iphex))) . $iphex;
	$ipv6 =~ s/(.{4})/$1:/g;
	$ipv6 =~ s/:$//;

	return $ipv6;
}
def long2DotIP(integer)
	return integer.to_s(16).rjust(32, '0').gsub(/(.{4})/, "\1:").sub(/:$/, "")
end
import re

def long2DotIP(integer):
	retval = format(integer, 'x')
	retval = retval.zfill(32)
	retval = re.sub(r"(.{4})", r"\1:", retval)
	retval = re.sub(r":$", "", retval)
	return retval
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <gmp.h>

char* Long2DotIP(char* ipnum)
{
	mpz_t bigint;
	char* buf = malloc (sizeof (char) * 33);
	char* buf2 = malloc (sizeof (char) * 40);
	int i = 0;
	int parts = 8;
	int partsize = 5;
	char **arr;
	arr = calloc(parts, sizeof *arr);

	for (i = 0; i < parts; i++)
	{
		arr[i] = calloc(partsize, sizeof *arr[i]);
	}
	mpz_init_set_str(bigint, ipnum, 10);
	gmp_snprintf(buf, (sizeof (char) * 33), "%032Zx", bigint);

	for (i = 0; i < parts; i++)
	{
		memcpy(arr[i], buf + (i * 4), 4);
	}

	snprintf(buf2, (sizeof (char) * 40), "%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s", arr[0], arr[1], arr[2], arr[3], arr[4], arr[5], arr[6], arr[7]);
	free(buf);
	free(arr);
	return buf2;
}

İlk olarak, IP adresini IP numarası formatına dönüştürün. Başlangıç ​​IP Numarası ile Bitiş IP Numarası arasında IP Numarasına sahip bir kaydı eşleştirmek için IP numarasını kullanarak IP Ülke Veritabanını arayın.

Örneğin, IP Adresi "72.77.138.60", IP Numarası'nda "1213041212" dir. Veritabanında aşağıdaki kayıt kümesiyle eşleşti.

"1213041208","1213041215","US","UNITED STATES"

IP adresi aralığı hala herhangi bir ülkeye tahsis edilmemişse, IP2Location ülke alanında "-" gösterecektir. Ayrılmış IP adresi aralığı olarak da bilinir.

Öncelikle, bu veritabanını MSSQL, MS-ACCESS, PL / SQL, MYSQL veya diğer RDMS'lere aktarın. Eşleşen kayıt kümesini almak için bir SQL sorgusu kullanın.

SQL Sorgusu (MSSQL) Örneği

SELECT [COUNTRY NAME COLUMN], [REGION NAME COLUMN], [CITY NAME COLUMN], [LATITUDE COLUMN], [LONGITUDE COLUMN], [ZIP CODE COLUMN], [TIME ZONE COLUMN], [ISP COLUMN], [DOMAIN NAME COLUMN], [NETSPEED COLUMN], [IDD CODE COLUMN], [AREA CODE COLUMN], [WEATHER STATION CODE COLUMN], [WEATHER STATION NAME COLUMN], [MCC COLUMN], [MNC COLUMN], [BRAND NAME COLUMN]
FROM [IP-COUNTRY-REGION-CITY-LATITUDE-LONGITUDE-ZIPCODE-TIMEZONE-ISP-DOMAIN-NETSPEED-AREACODE-WEATHER-MOBILE TABLE]
WHERE [SEARCH IP NO] BETWEEN [IP FROM COLUMN] AND [IP TO COLUMN]

SQL Sorgusu (MYSQL) Örneği

SELECT [COUNTRY NAME COLUMN], [REGION NAME COLUMN], [CITY NAME COLUMN], [LATITUDE COLUMN], [LONGITUDE COLUMN], [ZIP CODE COLUMN], [TIME ZONE COLUMN], [ISP COLUMN], [DOMAIN NAME COLUMN], [NETSPEED COLUMN], [IDD CODE COLUMN], [AREA CODE COLUMN], [WEATHER STATION CODE COLUMN], [WEATHER STATION NAME COLUMN], [MCC COLUMN], [MNC COLUMN], [BRAND NAME COLUMN]
FROM [IP-COUNTRY-REGION-CITY-LATITUDE-LONGITUDE-ZIPCODE-TIMEZONE-ISP-DOMAIN-NETSPEED-AREACODE-WEATHER-MOBILE TABLE]
WHERE ([IP FROM COLUMN] <= [SEARCH IP NO]) AND ([IP TO COLUMN] <= [SEARCH IP NO])

Proxy Algılama Olmadan
<%
ipaddress = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
%>
<?
$ipaddress = getenv('REMOTE_ADDR');
?>
<%
String ipaddress = request.getRemoteAddr();
%>
<CFCOMPONENT>
<CFSET ipaddress="#CGI.Remote_Addr#">
</CFCOMPONENT>
Public Function IpAddress()
	IpAddress = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")
End Function
<%
ipaddress = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")
if ipaddress = "" then
	ipaddress = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
end if
%>
<?
if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) {
	$ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
} else {
	$ipaddress = getenv('REMOTE_ADDR');
}
?>
<%
if (request.getHeader("X_FORWARDED_FOR") == null) {
	String ipaddress = request.getRemoteAddr();
} else {
	String ipaddress = request.getHeader("X_FORWARDED_FOR");
}
%>
<CFCOMPONENT>
<CFIF #CGI.HTTP_X_Forwarded_For# EQ "">
<CFSET ipaddress="#CGI.Remote_Addr#">
<CFELSE>
<CFSET ipaddress="#CGI.HTTP_X_Forwarded_For#">
</CFIF>
</CFCOMPONENT>
public string IpAddress()
{
	string strIp;
	strIp = Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];

	if (strIp == null) {
		strIp = Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"];
	}
	return strIp;
}
Public Function IpAddress()
	Dim strIp As String
	strIp = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")

	If strIp = "" Then
		strIp = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
	End If

	IpAddress = strIp
End Function

Evet, güncelleme indirme alanında mevcut olduğunda bildirimi e-posta yoluyla göndereceğiz.

Ayrıntılar için lütfen Özellikler Karşılaştırması sayfasını ziyaret edin.

IP adreslerinin sahipliği zaman zaman el değiştirir. Bu nedenle, IP adresi bloklarının küçük bir yüzdesinin her yıl güncellenmesi gerekir. Tam sürüm veritabanımız, her zaman doğru olduğundan emin olmak için aylık olarak güncellenir.

ip2location.com adresini ziyaret edebilir ve satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Alternatif olarak, hesap alanı altında LITE sürümünden de yükseltme yapabilirsiniz. Siparişinizi işleme koyduktan sonra bir yıl boyunca veritabanını indirmenize izin vermek için benzersiz bir giriş / şifre oluşturacağız.

Ödeme yetkilendirildikten hemen sonra giriş bilgilerinizi ve şifrenizi e-posta yoluyla alacaksınız. Veritabanını web sitemizden istediğiniz zaman indirmek için kimlik bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Veri tabanı, bant genişliğinizi ve indirme sürenizi kaydetmek için sıkıştırılmış bir ZIP biçimindedir.

LITE veritabanının bir kopyasını uygulamanızla birlikte atıf ile yeniden dağıtabilirsiniz. Ancak, aylık güncellemeleri indirmek için tüm kullanıcıları https://lite.ip2location.com adresinde ayrı bir lisansa kaydolmaları konusunda bilgilendirmeniz gerekir. Üçüncü taraf veritabanı havuzuna izin verilmez.

IP2Location, ücretsiz IP2Location LITE veritabanları için müşteri desteği sağlamaz. Bu veritabanlarının nasıl kullanılacağına dair SSS'lerde cevaplanmayan programlama ile ilgili sorularınız varsa, Stack Overflow üzerinden sormanızı öneririz.

Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.