IP2Location™ LITE IP-COUNTRY Database

Giới thiệu

IP2Location LITE Database

Creative Commons License

Cơ sở dữ liệu này cung cấp giải pháp xác định quốc gia xuất xứ cho bất kỳ địa chỉ IP nào trong một vài bước đơn giản. Đầu tiên, truy xuất địa chỉ IP từ giao thức mạng hoặc biến phía máy chủ của máy chủ Web. Tiếp theo, dịch địa chỉ IP sang số IP ở định dạng thập phân để tăng tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, tra cứu ngược lại số IP từ cơ sở dữ liệu IP2Location ™ để xác định vị trí địa lý chính xác.

Nó miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc thương mại với yêu cầu ghi công bằng cách đề cập đến việc sử dụng dữ liệu này như sau,

Vui lòng tải phiên bản thương mại nếu bạn đang tìm kiếm độ chính xác của dữ liệu cao, thêm hồ sơ và hỗ trợ khách hàng. Vui lòng truy cập trang so sánh sản phẩm để biết thêm thông tin.

Let's explore this database which provides a valuable resource of geolocation data for free now!

Sign Up For Free

Đặc trưng

Dịch địa chỉ IP sang quốc gia.

Phiên bản hiện tại June 2024
Cập nhật tiếp theo July 2024
IPv4 Kích thước cơ sở dữ liệu BIN: 2.41 MB
CSV: 11.7 MB (249,829 Hàng)
IPv6 Kích thước cơ sở dữ liệu BIN: 9.22 MB
CSV: 46.66 MB (580,751 Hàng)
Mảng Nhị phân (BIN)
Tệp văn bản ASCII (CSV)

Trường cơ sở dữ liệu

Tên Kiểu Sự miêu tả
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Địa chỉ IP đầu tiên hiển thị netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Địa chỉ IP cuối cùng hiển thị netblock.
country_code CHAR(2) Mã quốc gia gồm hai ký tự dựa trên ISO 3166.
country_name VARCHAR(64) Tên quốc gia dựa trên ISO 3166.

IPv4
†† IPv6
††† Latitude and Longitude are often near the center of population. These values are not precise and should not be used to identify a particular address or household.

Thiết lập cơ sở dữ liệu

Dưới đây là các bước để thiết lập cơ sở dữ liệu cho cả dữ liệu IPv4 và IPv6.

Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Nhập cơ sở dữ liệu
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Nhập cơ sở dữ liệu
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

LƯU Ý: Bạn sẽ cần sao chép mã FMT bên dưới và lưu nó dưới dạng tệp có tênDB1.FMT trên máy tính của bạn.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Nhập cơ sở dữ liệu
COPY ip2location_db1 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Nhập cơ sở dữ liệu
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db1 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB1.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name
Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_db1_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Nhập cơ sở dữ liệu
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_db1_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Nhập cơ sở dữ liệu
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_db1_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO DB1.FMT}'
)
GO

LƯU Ý: Bạn sẽ cần sao chép mã FMT bên dưới và lưu nó dưới dạng tệp có tênDB1.FMT trên máy tính của bạn. Dòng đầu tiên của mã FMT cho biết phiên bản của bcp. Vui lòng thay đổi phiên bản theo MS-SQL của bạn đã cài đặt.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_db1_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Nhập cơ sở dữ liệu
COPY ip2location_db1_ipv6 FROM 'IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Nhập cơ sở dữ liệu
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_db1_ipv6 --type csv --file "IP2LOCATION-LITE-DB1.IPV6.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name

AMI & Hình ảnh

IP2Location cung cấp AMI và hình ảnh miễn phí, được cấu hình sẵn & sẵn sàng chạy để dễ dàng thiết lập cơ sở dữ liệu.

Ủng hộ

Vui lòng truy cập Stack Overflow để xem các câu hỏi / câu trả lời kỹ thuật về các sản phẩm LITE của chúng tôi.

Giấy phép

Vui lòng xem lại Điều khoản và Điều kiện Chung để cấp phép cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu vị trí địa lý địa chỉ IP2Location™

Trong Phiên bản Thương mại, bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn là chỉ tra cứu địa chỉ IP:

  • Độ chính xác của dữ liệu tốt hơn
  • Truy cập vào cơ sở dữ liệu cập nhật
  • Mức độ hỗ trợ bổ sung qua email
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.