IP2Proxy™ LITE IP-COUNTRY Database

Giới thiệu

IP2Proxy Database

Cơ sở dữ liệu này chứa các địa chỉ IP đang được sử dụng làm proxy mở (PUB). Cơ sở dữ liệu bao gồm các bản ghi của quốc gia cho tất cả các địa chỉ IPv4 & IPv6 công cộng. Phiên bản thương mại bao gồm mạng riêng ảo (VPN), proxy mở (PUB), proxy web, lối ra Tor, trung tâm dữ liệu và phạm vi lưu trữ web (DCH), robot công cụ tìm kiếm (SES), proxy dân dụng (RES), mạng riêng tư của người tiêu dùng (CPN) và mạng riêng của doanh nghiệp (EPN).

Máy chủ proxy ẩn danh là máy chủ trung gian nhằm che giấu danh tính thực hoặc địa chỉ IP của người yêu cầu. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng một số lượng lớn người dùng proxy ẩn danh thường chịu trách nhiệm về việc gian lận thẻ tín dụng trực tuyến, gửi thư rác các diễn đàn và blog.

Cơ sở dữ liệu IP2Proxy dựa trên thuật toán phát hiện độc quyền song song với việc phát hiện thời gian thực các máy chủ proxy mở ẩn danh đang được sử dụng tích cực. Chúng tôi tạo danh sách cập nhật các địa chỉ IP proxy ẩn danh 24 giờ một lần. Các nhà phát triển web có thể tự động tải xuống mỗi ngày một lần từ máy chủ của chúng tôi và nhập danh sách địa chỉ IP ẩn danh vào máy chủ bằng cách sử dụng download scripts. Nếu bạn thích một dịch vụ được lưu trữ, bạn có thể tải IP2Proxy ™ Web Service.

Nó miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc thương mại với yêu cầu ghi công bằng cách đề cập đến việc sử dụng dữ liệu này như sau,

Vui lòng tải phiên bản thương mại nếu bạn đang tìm kiếm độ chính xác của dữ liệu cao, thêm hồ sơ và hỗ trợ khách hàng. Vui lòng truy cập trang so sánh sản phẩm để biết thêm thông tin.

Let's explore this database which provides a valuable resource of proxy data for free now!

Sign Up For Free

Đặc trưng

Danh sách các địa chỉ IP được sử dụng làm proxy mở (PUB). Mỗi bản ghi bao gồm mã quốc gia và tên quốc gia. Vui lòng nâng cấp lên cơ sở dữ liệu IP2Proxy thương mại cho địa chỉ IP của VPN, proxy web, lối thoát Tor, trung tâm dữ liệu (DCH) và rô bốt công cụ tìm kiếm (SES).

Phiên bản hiện tại 29 May 2024
Cập nhật tiếp theo June 2024
IPv4 Database Size CSV: 43.91 MB (939,580 Rows)
IPv6 Database Size CSV: 54.01 MB (944,973 Rows)
IPv4 + IPv6 Binary Size BIN: 87.61 MB
Mảng Nhị phân (BIN)
Tệp văn bản ASCII (CSV)

Trường cơ sở dữ liệu

Tên Kiểu Sự miêu tả
ip_from INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Địa chỉ IP đầu tiên hiển thị netblock.
ip_to INT (10) / DECIMAL (39,0)†† Địa chỉ IP cuối cùng hiển thị netblock.
country_code CHAR(2) Mã quốc gia gồm hai ký tự dựa trên ISO 3166.
country_name VARCHAR(64) Tên quốc gia dựa trên ISO 3166.

IPv4
†† IPv6

Thiết lập cơ sở dữ liệu

Dưới đây là các bước để thiết lập cơ sở dữ liệu cho cả dữ liệu IPv4 và IPv6.

Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_px1`(
	`ip_from` INT(10) UNSIGNED,
	`ip_to` INT(10) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Nhập cơ sở dữ liệu
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2PROXY-LITE-PX1.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_px1`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_px1](
	[ip_from] bigint NOT NULL,
	[ip_to] bigint NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_px1]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Nhập cơ sở dữ liệu
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_px1]
FROM '{PATH TO IP2PROXY-LITE-PX1.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO PX1.FMT}'
)
GO

LƯU Ý: Bạn sẽ cần sao chép mã FMT bên dưới và lưu nó dưới dạng tệp có tênPX1.FMT trên máy tính của bạn.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 20 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_px1(
	ip_from bigint NOT NULL,
	ip_to bigint NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Nhập cơ sở dữ liệu
COPY ip2location_px1 FROM 'IP2PROXY-LITE-PX1.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Nhập cơ sở dữ liệu
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_px1_ipv6 --type csv --file "IP2PROXY-LITE-PX1.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name
Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location;
USE ip2location;
CREATE TABLE `ip2location_px1_ipv6`(
	`ip_from` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`ip_to` DECIMAL(39,0) UNSIGNED,
	`country_code` CHAR(2),
	`country_name` VARCHAR(64),
	PRIMARY KEY (`ip_to`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
Nhập cơ sở dữ liệu
LOAD DATA LOCAL
	INFILE 'IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV'
INTO TABLE
	`ip2location_px1_ipv6`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 0 LINES;
Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location
GO

USE ip2location
GO

CREATE TABLE [ip2location].[dbo].[ip2location_px1_ipv6](
	[ip_from] char(39) NOT NULL,
	[ip_to] char(39) NOT NULL,
	[country_code] nvarchar(2) NOT NULL,
	[country_name] nvarchar(64) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE CLUSTERED INDEX [ip_to] ON [ip2location].[dbo].[ip2location_px1_ipv6]([ip_to]) ON [PRIMARY]
GO
Nhập cơ sở dữ liệu
BULK INSERT [ip2location].[dbo].[ip2location_px1_ipv6]
FROM '{PATH TO IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV}'
WITH
(
	FORMATFILE = '{PATH TO PX1.FMT}'
)
GO

LƯU Ý: Bạn sẽ cần sao chép mã FMT bên dưới và lưu nó dưới dạng tệp có tênPX1.FMT trên máy tính của bạn. Dòng đầu tiên của mã FMT cho biết phiên bản của bcp. Vui lòng thay đổi phiên bản theo MS-SQL của bạn đã cài đặt.

12.0
5
1 SQLCHAR 0 1 "\"" 0 first_double_quote  Latin1_General_CI_AI
2 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 1 ip_from "",
3 SQLCHAR 0 39 "\",\"" 2 ip_to "",
4 SQLCHAR 0 2 "\",\"" 3 country_code Latin1_General_CI_AI,
5 SQLCHAR 0 64 "\",\"" 4 country_name Latin1_General_CI_AI

Tạo nên cơ sở dữ liệu
CREATE DATABASE ip2location WITH ENCODING 'UTF8';
\c ip2location
CREATE TABLE ip2location_px1_ipv6(
	ip_from decimal(39,0) NOT NULL,
	ip_to decimal(39,0) NOT NULL,
	country_code character(2) NOT NULL,
	country_name character varying(64) NOT NULL,
	CONSTRAINT ip2location_db1_pkey PRIMARY KEY (ip_from, ip_to)
);
Nhập cơ sở dữ liệu
COPY ip2location_px1_ipv6 FROM 'IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV' WITH CSV QUOTE AS '"';
Nhập cơ sở dữ liệu
mongoimport -u USERNAME -p PASSWORD --authenticationDatabase admin --drop --db ip2location --collection ip2location_px1_ipv6 --type csv --file "IP2PROXY-LITE-PX1.IPV6.CSV" --fields ip_from,ip_to,country_code,country_name

AMI & Hình ảnh

IP2Location cung cấp AMI và hình ảnh miễn phí, được cấu hình sẵn & sẵn sàng chạy để dễ dàng thiết lập cơ sở dữ liệu.

Ủng hộ

Vui lòng truy cập Stack Overflow để xem các câu hỏi / câu trả lời kỹ thuật về các sản phẩm LITE của chúng tôi.

Giấy phép

Vui lòng xem lại Điều khoản và Điều kiện Chung để cấp phép cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu vị trí địa lý địa chỉ IP IP2Proxy

Trong Phiên bản Thương mại, bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn là chỉ tra cứu địa chỉ IP:

  • Độ chính xác của dữ liệu tốt hơn
  • Truy cập vào cơ sở dữ liệu cập nhật
  • Mức độ hỗ trợ bổ sung qua email
Product Upgrade
Sign Up Pop Out

Geolocate Your Visitors Location

Enhance your applications with essential geolocation data by using our FREE databases.